הממונה על העמדת מידע לציבור

ü      הממונה על העמדת מידע לציבור:

לכבוד ,טליה בן אבי שטיינברג הממונה על העמדת מידע לציבור

באמצעות דוא"ל  - Meida-med-cen@MOH.GOV.IL או  

בטלפון :02-5082535

ü      לפתיחת בקשה באתר היחידה לחופש המידעhttp://foi.gov.il

עבור לתוכן העמוד